Vår integritetspolicy

Allmänt

One Agency Sweden AB, org.nr. 556772-9545, (”One Agency”/Vi”), värnar om din personliga integritet när du utnyttjar våra tjänster eller kommunicerar med oss. Denna Privacy Policy beskriver därför hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig dessutom information om dina rättigheter i samband med personuppgiftsbehandling samt hur du kontaktar oss vid fler frågor. One Agency är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillgodose din begäran av oss. Den legala grunden för behandlingen av dina personuppgifter är därför fullgörandet av ett avtal. I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in via kontaktformuläret på vår hemsida eller via annan kommunikation med oss. [I vissa fall kan vi erhålla personuppgifter från offentliga register.]

[Vi samlar även in information genom cookies. Cookies är små datafiler som skickas från en webbserver till din webbläsare för lagring på din hårddisk. Cookies ger dig enklare tillgång till vår hemsida vid nästa besökstillfälle.]

Vi behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att din integritet skyddas enligt kraven i Dataskyddslagstiftningen. Detta inkluderar bl.a. att vi har rutiner och regler rörande dataskydd och hantering av personuppgifter.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till betrodda samarbetspartners eller andra tredje parter i syfte att exempelvis fullgöra ett avtal. I vissa fall lämnar vi även ut personuppgifter på begäran enligt lag och myndighetsbeslut. Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra samarbetspartners får ta del av dina personuppgifter.

Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för, om inte annat är föreskrivet i lag. När ändamålet är uppnått raderar vi personuppgifterna.

Vad har du för rättigheter?

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång till information om vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter.
  • Rätt till radering av personuppgifter under vissa omständigheter.
  • Rätt till begränsad behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
  • Rätt till dataportabilitet, d.v.s. rätt att få ut personuppgifter du har lämnat till oss eller begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned på sidan.

Ändringar i vår Privacy Policy

Vår Privacy Policy kan komma att ändras vid behov. Du rekommenderas därför att läsa igenom den regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss rörande vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är följande:

Luntmakargatan 66
113 51 Stockholm
Tel: +46(0)8-522 256 50
E-post: service@oneagency.se

Senast uppdaterad 17 januari 2020